Related Sections : Goddess Durga / Lakshmi / Parvati
Lord Shiva
Lord Ganesh
Lord Kartikeya or Subramania
Festival : Navaratri
Festival : Vijayadashami