HinduNet
  
Forums Chat Annouce Calender Remote
[Prev][Next][Index]

Books on Sri Ramanuja at UC Berkeley Part 2

40. Ramanuja, 1017-1137.
   Srimad Bhagavad Ramanuja granthamala / Prathivadi Bhayankara
  Annangaracharya sampadhitha. ms.l. : s.n.y ; Kancheepuram : available at
  Granthamala Karyalaya, 1974-
   Series title: Srimad Varavara Muneendhra satsadabdhi mahotsava smaraka
  grantha brinda prakasaka sadcharya sukthimalayam.
    UCLA URL    BL 1245 V3 R12 1974 Library has: v. 1
    CRL  GenCollec 77-902807 Type EXPLAIN CRL for loan details.

41. Ramanuja, 1017-1137.
   Vadantasara of Bhagavad Ramanuja / edited by V. Krishnamacharya ; with
  English translation by M.B. Narasimha Ayyangar. 2nd ed. Madras : Adyar
  Library and Research Centre ; Wheaton, Ill. : Agents, Theosophical Pub.
  House, 1979.
   Series title: Adyar Library series ; v. 83.
    NRLF      B 3 351 463 Type EXP NRLF for loan details.
    SRLF      A 0000608141 Type EXP SRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 80-905361 Type EXPLAIN CRL for loan details.

42. Ramanuja, 1017-1137.
   Vedantasara of Bhagavad Ramanuja / ed. by Pandit V. Krishnamacharya :
  with English translation by Narasimha Ayyangar. Adyar : Adyar Library,
  1953.
   Series title: Adyar Library series ; no. 83.
    GTU  Library  BL1245.V32 V4 1953
    UCLA URL    B 132 V3B14Zr 1953

43. Ramanuja, 1017-1137.
   Vedantasara of Bhagavad Ramanuja / edited by V. Krishnamacharya ; with
  English translation by M. B. Narasimha Ayyangar. 2d ed. Adyar, Madras :
  Adyar Library and Research Centre, c1979.
   Series title: Adyar Library series ; v. 83.
    UCSB Main Lib B132.V3 R29 1979

44. SOUND RECORDING
  Ramanuja Aiyankar, Ariyakkuti, 1890-
   Carnatic vocal. New Delhi : All India Radio, p1989.
   1 sound disc : analog, 33 1/3 rpm, mono. ; 12 in.
    UCB  Music   MUSI L14544

45. Ramanujam, B. V.
   History of Vaishnavism in South India upto Ramanuja / B. V. Ramanujam.
  1st ed. Annamalainagar : Annamalai University, 1973.
    GTU  Library  BL1245.V3 R316
    UCB  Main   BL1245.V3 R3161
    UCLA URL    BL 1245 V3 R14
    UCR  Rivera  BL1245.V3 R316
    CRL  GenCollec 74-904143 Type EXPLAIN CRL for loan details.

46. Ramayyangar, Hec. Je.
   Sri Ramanuja siddhanta darpana : Alvaracaryara paricayadondige
  Visistadvaita Vedanta mattu Sri Vaisnava dharmada huttu mattu belavanige /
  Hec. Je. Ramayyangar. Bengaluru : Dorakuva sthala, Vedanta Buk Haus, 1982.
   Series title: Satya suguna sundara sahityamale.
    CRL  GenCollec 82-906708 Type EXPLAIN CRL for loan details.

47. Ranganatha.
   Astadasabhedanirnaya : Explication des dix-huit differences entre les
  deux branches le l'ecole de Ramanuja de Sri Vatsya Ranganatha / edition
  critique, traduction, et notes par Suzanne Siauve. Pondichery : Institut
  francais d'indologie, 1978.
   Series title: Publications de l'Institut francais d'indologie ; no. 58.
    UCLA URL    BL 1245 V3 R31914
    CRL  GenCollec 79-901059 Type EXPLAIN CRL for loan details.

48. Sampathiengar, S., 1900-
   Sri Isavasya Upanishat : translation, commentary and annotation according
  to Visistadvaita of Ramanuja / by S. Sampathiengar ; pref. by M. Anantha
  Sayanam Ayyengar. ms.l. : s.n.y, 1970 (Bangalore : Raghava Printers).
    CRL  GenCollec 72-905190 Type EXPLAIN CRL for loan details.

49. Sankaracarya. Sarirakamimamsabhasya. Tamil.
   Cankara, Ramanuja, Nilakanta pasyankalai anucaritta patavurai kutiya
  Prahmasutra : Travitavasyam / Matapuci Ramanujacarya Svamikalal
  molipeyarkkappattu; Sitaramasastriyaral paricotikkappatt(atu) ms.l.y : A.
  Anantacariyaral, 1905.
    NRLF      $B 140 280 Type EXP NRLF for loan details.

50. Saroja, Sivasimha.
   Lakshmana-kavya : Ramanuja Viravara Lakshmana Ji ke jvalanta jivana para
  adharita mahakavya / praneta Sivasimha "Saroja.". Lakhanau :
  Ravindra-Prakasana, m1977y.
    CRL  GenCollec 77-901946 Type EXPLAIN CRL for loan details.

51. Sen Gupta, Anima.
   A critical study of the philosophy of Ramanuja. m1st ed.y. Varanasi,
  Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1967.
   Series title: Chowkhamba Sanskrit studies ; v. 55.
    GTU  Library  B133.R366 S4
    UCB  Main   B133.R366 S41
    UCLA URL    B 133 R143S47
    UCSB Main Lib B133.R366 S4

52. Simha, Susilakumara.
   Acarya Ramanuja : rangamanciya nataka / Susila Kumara Simha. m1.
  samskaranay. Kanapura : Badrinarayana Tivari : vitaraka Sahitya Niketana,
  m1970y.
   Series title: Sri Ramabharose Visvakarma granthamala ; 1.
    UCB  Main   X480.I.H-915528
    CRL  GenCollec 70-915528 Type EXPLAIN CRL for loan details.

53. Sisirakumara, Brahmachari.
   Acaryya Ramanuja. mLekhakay Brahmacari Sisirakumara. Kharadaha,
  Sribalarama Dharmasopana m1963y.
    NRLF      B 2 727 168 Type EXP NRLF for loan details.
    CRL  GenCollec A-27494 Type EXPLAIN CRL for loan details.

54. Sreenivasa Murthy, H. V.
   Vaisnavism of Samkaradeva and Ramanuja; a comparative study mbyy H. V.
  Sreenivasa Murthy. m1st ed.y. Delhi, Motilal Banarsidass m1973y.
    GTU  Library  BL1245.V3 S64 1973
    UCB  Main   BL1245.V3 S641 1973
    UCLA URL    BL 1245 V3S77 1973
    UCR  Rivera  BL1245.V3 S64 1973
    UCSB Main Lib BL1245.V3 S64 1973
    CRL  GenCollec 73-900571 Type EXPLAIN CRL for loan details.

55. Sri Ramanuja caritam darsananca = Life, works, and philosophy of Sree
  Bhaashyakaara St. Ramanuja = Sribhasyakararu mattu avaru krtigalu / edited
  by A.N. Srinivasa Iyengar. Bangalore : Srinivasa Iyengar, 1977.
   Series title: Srishanudasa granthamala ; no. 36-37.
    CRL  GenCollec 83-903538 Type EXPLAIN CRL for loan details.

56. Sri Ramanuja kirti kaumudi. Tirupati : Tirumala Tirupati Devasthanamulu,
  1972-
    UCB  Main   B132.A35 S68 1972 v.2-10, 12 (1982-1992) AT NRLF:
            v.2-4, v.6-10, v.12
    NRLF      B132.A35 S68 1972 v.2-4, v.6-10, v.12 Type EXP NRLF for
            loan details.
    CRL  GenCollec 75-908591 Type EXPLAIN CRL for loan details.

57. Sri Ramanuja vijayam : Emperuma_nari_n 961-vatu tirunaksatrama_na 16-vatu
  maniv_la malar. mCe_n_naiy : Tiruvallikkeni Te_n_nacarya Samprataya Sapai,
  1978.
    CRL  GenCollec 79-904996 Type EXPLAIN CRL for loan details.

58. Srinivasacariyar, Leksmipuram-Sri U. V.
   Sri Rama_nuja Tarca_nam / Leksmipuram-Sri. U. Ve. Srinivasacariyar.
  ms.l.y : ms.n.y, 1931.( Ce_n_nai : Kesari Accukkutattil muttirikkap
  pe_r_ratu).
   Series title: 1930-varusattiya Rukmani upa_nyasankal.
   Series title: The Rukmini Lectures, 1930.
    UCB  Main   BL1245.V33 S69

59. Srisaila Chakravarti, V. R., 1881-1946.
   The philosophy of Sri Ramanuja (Visistadvaita) / by V. R. Srisaila
  Chakravarti. 1st ed. Madras : V. S. R. Chakravarti, 1974.
    GTU  Library  B133.R366 S69 1974
    UCB  Main   B133.R366 S691 1974
    UCLA URL    B 133 R143 S77
    UCSB Main Lib B133.R366 S69 1974
    CRL  GenCollec 75-900039 Type EXPLAIN CRL for loan details.

60. DISSERTATION
  Sukhtankar, Vasudev Anant, 1877-
   The teachings of Vedanta according to Ramanuja / von Vasudev Anant
  Sukhtankar. Wien : A. Holzhausen, 1908.
    NRLF      B 2 599 482 Type EXP NRLF for loan details.

61. Sundara Ramaiah, G.
   Brahman : a comparative study of the philosophies of Sankara and Ramanuja
  / by G. Sundara Ramaiah. Waltair : Andhra University ; copies from Andhra
  University Press & Publications, 1974.
   Series title: Andhra University series ; no. 115.
    UCB  Main   B133.S5 S781
    UCLA URL    B 133 S22 Z7su
    UCSB Library  B133.S5 S78
    CRL  GenCollec 75-900002 Type EXPLAIN CRL for loan details.

62. Tapasyananda, Swami.
   Bhakti schools of Vedanta : lives and philosophies of Ramanuja, Nimbarka,
  Madhva, Vallabha, and Caitanya / Svami Tapasyananda. Madras : Sri
  Ramakrishna Math, 1990.
    UCB  Main   BL1214.32.B53 T372 1990
    SRLF      A 0011588308 Type EXP SRLF for loan details.

63. Tirumalacarya, 17th cent.
   Yatindra Siddhanta Sangraha : summary of the teaching of Bhagavat
  Ramanuja of Karur Swamy / formeyword & srimukham by Srirangam Srimad
  Andavan. Srirangam : Srimad Andavan Ashram, 1976.
    CRL  GenCollec 76-904346 Type EXPLAIN CRL for loan details.

64. Tripathi, Ramsharan, 1908-
   Brahmasutra-pramukhabhasya-pancaka-samiksanam : being a critical and
  comparative study of the five main bhasyas, viz. by Sankara, Ramanuja,
  Madhva, Nimbarka, and Vallabha on the Brahmasutras of Badarayana / by...
  Varanasi : Chowkhambra Sanskrit Series Office, 1972.
   Series title: Kasi Samskrta granthamala ; 213.
    NRLF      $B 6 810 Type EXP NRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 72-901899 Type EXPLAIN CRL for loan details.

65. Varadachari, K. C.
   Sri Ramanuja's theory of knowledge, a study. With a foreword by P.N.
  Srinivasachari. Tirupati, Tirumalai-Tirupati Devasthanams Press, 1943.
   Series title: Sri Venkatesvara Oriental Institute studies no. 1.
    UCB  Main   B133.R366 V3
    UCSC McHenry  B133.R366V3

66. Varadachari, K. C.
   Sri Ramanuja's theory of knowledge : a study / by K.C. Varadachari.
  Tirupati : Tirumala Tirupati Devasthanams, 1980.
   Series title: T.T.D. religious publications series ; no. 42.
    UCB  Main   B133.R366 V3 1980
    SRLF      A 0000015933 Type EXP SRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 81-902063 Type EXPLAIN CRL for loan details.

67. Vativa_lakiya Nampitacar, 15th/16th cent.
   Sri Ramanuja vaipavam / Vativa_lakiya Nampitacar iya_r_riyatu ;
  uraiyaciriyar R. Kanna_n Cuvami. 1. patippu. Ce_n_nai : R. Kanna_n
  Cuvami, 1988.
    NRLF      B 3 760 861 Type EXP NRLF for loan details.

68. Vidyarthi, P. B. (Pandeya Brahmeshwar)
   Divine personality and human life in Ramanuja / P. B. Vidyarthi. 1st ed.
  New Delhi : Oriental Publishers & Distributors, 1978.
   Series title: World's wisdom series ; no. 5.
    UCLA URL    B 133 R143 V48
    NRLF      B 3 189 996 Type EXP NRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 78-901992 Type EXPLAIN CRL for loan details.

69. Vidyarthi, P. B. (Pandeya Brahmeshwar)
   Early Indian religious thought : a study in the sources of Indian theism
  with special reference to Ramanuja / P. B. Vidyarthi. 1st ed. New Delhi :
  Oriental Publishers & Distributors, 1976.
   Series title: World's wisdom series ; no. 1.
    GTU  Library  BL2001.2 .V5
    UCB  Main   BL2001.2 .V5
    UCLA URL    BL 2001.2 V5
    CRL  GenCollec 76-904388 Type EXPLAIN CRL for loan details.

70. Vidyarthi, P. B. (Pandeya Brahmeswar)
   Sri Ramanuja's philosophy and religion : a critical exposition of
  Visistadvaita / by P.B. Vidyarthi. 1st ed. Madras : Prof. M. Rangacharya
  Memorial Trust : M.C. Krishnan mdistributory, 1977.
    NRLF      B 3 172 469 Type EXP NRLF for loan details.
    SRLF      A 0000051680 Type EXP SRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 78-905299 Type EXPLAIN CRL for loan details.

71. Vidyarthi, P. B. (Pandeya Brahmushwar)
   Knowledge, self, and God in Ramanuja / P. B. Vidyarthi. 1st ed. New
  Delhi : Oriental Publishers & Distributors, 1978.
   Series title: World's wisdom series ; no. 3.
    UCLA URL    B 133 R143 V5
    NRLF      B 3 447 066 Type EXP NRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 78-902005 Type EXPLAIN CRL for loan details.

72. DISSERTATION
  Voss, Erich von, 1880-
   Das angeblich von Ramanuja verfasste Vedantatattvasara mit einer
  Einleitung und Anmerkungen herausgegeben und ins Deutsche ubertragen.
  1906.
    NRLF      B 2 634 641 Type EXP NRLF for loan details.

73. Vyas, Ramnarayan.
   The Bhagavata bhakti cult and three Advaita acaryas, Sankara, Ramanuja,
  and Vallabha / by Ramnarayan Vyas ; foreword by Rasik Vihari Joshi. 1st
  ed. Delhi : Nag Publishers, 1977.
    UCLA URL    BL 1215 B5 V9
    UCSB Main Lib BL1215.B5 V9
    NRLF      B 3 169 808 Type EXP NRLF for loan details.
    CRL  GenCollec 77-900866 Type EXPLAIN CRL for loan details.

74. Yamunacarya.
   Yamunamunis Interpretation von Brahmasutram 2, 2, 42-45 : eine
  Untersuchung zur Pancaratra-Tradition der Ramanuja-Schule / Gerhard
  Oberhammer. Wien mi.e. Viennay : H. Bohlaus, 1971.
   Series title: Akademie der Wissenschaften, Vienna. Kommission fur
  Sprachen und Kulturen Sud- und Ostasiens Veroffentlichungen ; Hft. 10.
   Series title: Sitzungsberichte (Osterreichische Akademie der
  Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse) ; 274 Bd., 4. Abh.
    UCI  Main Lib AS142 V3 v. 274 pt. 4

75. Yamunacharya, M.
   Ramanuja's teachings in his own words. m1st ed.y. Bombay, Bharatiya
  Vidya Bhavan, 1963.
   Series title: Bhavan's book university ; 111.
    UCB  Main   BL1245.V33 Y31

76. Nayar, Nancy Ann.
   Poetry as theology : the Srivaisnava Stotra in the age of Ramanuja /
  Nancy Ann Nayar. Wiesbaden : O. Harrassowitz, 1992.
   Series title: Studies in oriental religions ; v. 22.
    UCLA URL    BL 1236.39 N39 1992

77. SOUND RECORDING
  Ramanuja Aiyankar, Ariyakkuti, 1890-
   Ariyakudi Ramanuja Iyengar : Carnatic-vocal. New Delhi : All India Radio
  ; Calcutta : HMV, p1989.
   1 sound cassette : analog.
    UCB  Music   MUSI CA1962

78. Ecceske, 1920-
   Sri Ramanuja. m1963y.
    NRLF      B 2 734 463 Type EXP NRLF for loan details.

79. Ramanuja, 1017-1137.
   Siddhanta des Ramanuja. Ein Text zur indischen Gottesmystik. Aus dem
  Sanskrit mubertrageny von Rudolf Otto. 2. Aufl. Tubingen, J. C. B. Mohr,
  1923.
    GTU  Library  B132.V3 R37 1927

80. Bharadwaj, K. D., 1908-
   The philosophy of Ramanuja / by Krishna Data Baradwaj ; foreword by M.
  Ananthasayanam Ayyangar. 1st ed. New Delhi : Sir Shankar Lall Charitable
  Trust Society, 1958.
    GTU  Library  BL1245.V33 B5Advertise with us!
This site is part of Dharma Universe LLC websites.
Copyrighted 2009-2015, Dharma Universe.